Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr Antoninek w Częstochowie

Regulamin przedszkola

Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.

Organizacja

 • Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 • Podstawową jednostka organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 • Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie Karty Personalnej dziecka.
 • Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które SA samodzielne, komunikują swoje potrzeby.
 • Przedszkole jest czynne w godzinach: 7:00 do 16:00.
 • Należy zgłosić nieobecność dziecka do 9:00 rano.
 • Dziecko należy odbierać do godz. 16:00, jeśli nie została wcześniej uzgodniona z wychowawcą późniejsza godzina odbioru.
 • Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
 • Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe, tj. niemające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.
 • Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, bieliznę i odzież na przebranie.
 • Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni.
 • W Przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.
 • Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową, Program Wychowania w Przedszkolu, wybrany spośród Programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu, oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola.
 • Przedszkole funkcjonuje 11 miesięcy w roku.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Przedszkola. Do Przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków (wyjątek stanowią uzgodnione z dyrekcja diety).
 • Przedszkole ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku.

Zadania Przedszkola

 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 • Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
 • Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym do rozwoju dzieci.
 • Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
 • Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
 • Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.

Prawa dziecka

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego.
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby taką, jaka jest.
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • poszanowania własności.
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się.
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

Prawa i obowiązki rodziców

 • Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu (najpóźniej do godz. 9:00 rano)
 • Rodzice maja prawo do:
  • zapoznania się z programem i zadaniami Przedszkola.
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji ma temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka.
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola.
  • przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem.
  • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.